Download hier de algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Overeenkomst, offertes en/of aanbiedingen

Artikel 4 – Wijze van facturering
Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden
Artikel 6 – Ontbinding
Artikel 7 – Garantie veiligheid en vrijwaring
Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Artikel 9 – Indienstneming arbeidskracht door opdrachtgever

Artikel 10 – Overmacht
Artikel 11 – Geheimhouding
Artikel 12 –  Privacy

Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 15 – Overige bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Vaktec: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vaktec B.V., welke een onderneming drijft die in het kader van de uitoefening van beroep of bedrijf, werft, selecteert en bemiddelt in technisch personeel ten behoeve van uitzending, detachering en/of inlening en payrolling. De bemiddeling betreft zowel personeel dat bij Vaktec in dienst treedt alsook zelfstandig ondernemers zonder personeel (zpp-ers).
 2. Technisch personeel: algemene term waarmee zowel een kandidaat, een uitzendkracht, een payrollarbeidskracht alsook een zelfstandig ondernemer zonder personeel wordt bedoeld gekwalificeerd op elk vakgebied, zowel in de leidingbouw, windenergie, offshore, constructie en industrie en petrochemie als in sectoren als zuivel, infra en scheepsbouw en maritiem.
 3. Arbeidskracht: algemene term waarmee zowel een uitzendkracht als een payrollarbeidskracht wordt bedoeld
  1. Uitzendkracht:
   iedere natuurlijke persoon, die door Vaktec ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever, teneinde – op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek – werkzaamheden te verrichten onder leiding en toezicht van die opdrachtgever of een door hem met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde.
  2. Payrollarbeidskracht:
   iedere door Vaktec geworven en geselecteerde en bij Vaktec aangemelde natuurlijke persoon, die een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek met Vaktec is aangegaan teneinde arbeid te verrichten voor de betreffende opdrachtgever onder leiding en toezicht van die opdrachtgever.
 4. Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Vaktec aan de opdrachtgever is voorgesteld, althans met wie de opdrachtgever via Vaktec in contact is gekomen met het oog op ofwel het aangaan van een arbeidsverhouding met die kandidaat ofwel de terbeschikkingstelling van die persoon aan de opdrachtgever of een door deze met inachtneming van deze voorwaarden aan te wijzen derde.
 5. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Vaktec een opdracht of overige overeenkomst aangaat dan wel aan wie Vaktec een aanbieding doet.
 6. Opdracht: een overeenkomst van opdracht tussen de opdrachtgever en Vaktec op grond waarvan een of meerdere dienst(en) door Vaktec worden verricht. De opdracht tot werving en selectie betreft (telkens) een enkele kandidaat. De opdracht tot terbeschikkingstelling betreft (telkens) een enkele arbeidskracht.
 7. Aanbiedingen: alle rechtshandelingen die gericht zijn op de totstandkoming van opdrachten of overige (raam)overeenkomsten, waaronder voorstellen, offertes en prijsopgaves.
 8. Offerte: een gespecificeerde schriftelijke aanbieding gedaan op basis van de door de (toekomstige) opdrachtgever verstrekte gegevens en deskundige inbreng van Vaktec.
 9. Terbeschikkingstelling: de terbeschikkingstelling van een individuele arbeidskracht.
 10. Dienst(en): de dienstverlening van Vaktec gericht op de terbeschikkingstelling van arbeidskracht, werving en selectie, detachering, advisering, projectplanning en de daarmee samenhangende dienstverlening;
 11. Detachering: het voor (on)bepaalde tijd of voor de duur van een project te werken stellen van een arbeidskracht aan de opdrachtgever.
 12. Payrolldiensten: de door Vaktec en/of door een betrokken derde geleverde diensten, inhoudende dat opdrachtgever het juridisch werkgeverschap van de door opdrachtgever zelf geworven en geselecteerde werknemers aan Vaktec uitbesteedt. Door opdrachtgever beoogde werknemers treden in dienst bij Vaktec op basis van een uitzendovereenkomst. Vaktec of een derde partij betaalt aan werknemers het salaris uit en stelt hen ter beschikking aan opdrachtgever, alwaar zij arbeid verrichten op aanwijzing en onder toezicht van de opdrachtgever.
 13. Werving en selectie: het werven en/of selecteren van een of meerdere kandidaten.
 14. Advies: het verstrekken van adviezen aan opdrachtgever op het gebied van personeels- en/of organisatievraagstukken, bijvoorbeeld gericht op personeelsplanning en kostenbesparingen, en alle werkzaamheden die ter voorbereiding of uitvoering van die adviezen door Vaktec worden verricht, zoals het doen van onderzoek, het geven van trainingen en het coördineren van de implementatie van de adviezen.
 15. Projectplanning: het agenda technisch raamwerk voor projecten.
 16. Samenhangende dienstverlening: dienstverlening die ondersteunend is aan of samenhangt met de dienstverlening van Vaktec op het gebied van de terbeschikkingstelling van arbeidskracht en/of werving en selectie van kandidaten en – doorgaans in combinatie met voornoemde diensten – wordt uitgevoerd. Hieronder wordt bijvoorbeeld verstaan: het beschikbaar stellen van ICT-middelen, hetverstrekken van managementinformatie, het verzorgen van de planning en het geven van advies.
 17. Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst waarbij de uitzendkracht door Vaktec ter beschikking wordt gesteld aan een opdrachtgever om krachtens een door deze met Vaktec gesloten inleenovereenkomst arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever, in de zin van artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek.
 18. NBBU-cao: de cao voor uitzendkrachten die geldt voor uitzendondernemingen die als lid zijn aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, voorstellen, prijsopgaves, opdrachten en overige overeenkomsten tussen Vaktec en de opdrachtgever betreffende diensten van Vaktec, een en ander voor zover deze voorwaarden naar hun aard en inhoud toepasbaar zijn op de betreffende dienst.
 2. Eventuele inkoopvoorwaarden danwel andere voorwaarden en bedingen van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door Vaktec uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk door Vaktec bevestigd of schriftelijk met Vaktec overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken gelden uitsluitend voor de opdracht(en) of overige overeenkomst(en), waarop zij van toepassing zijn verklaard.
 4. Vaktec is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de opdrachtgever besproken.

Artikel 3 – Overeenkomst, offertes en/of aanbiedingen

 1. Alle door Vaktec aan de (toekomstige) opdrachtgever uitgebrachte aanbiedingen en offertes, ongeacht de wijze waarop deze zijn gedaan, hebben een vrijblijvend karakter, tenzij door Vaktec een onherroepelijk aanbod is gedaan zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, en onder voorbehoud van leveringsmogelijkheden van Vaktec. Toezending van aanbiedingen en offertes, gedaan binnen het kader van een tussen Vaktec en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, al dan niet vergezeld van aanvullende informatie of documentatie, verplicht Vaktec niet tot levering van wel acceptatie van enige opdracht, in welke vorm dan ook.
 2. Een aanbieding en offerte is slechts onherroepelijk, indien Vaktec zulks schriftelijk doet met vermelding van een termijn, gedurende het aanbod voor aanvaarding openstaat. Een dusdanige aanvaarding kan slechts schriftelijk gescheiden.
 3. Voormelde offertes hebben een geldigheidsduur van één maand, tenzij de offerte uitdrukkelijk anders vermeldt.
 4. Vaktec is pas gebonden nadat zij een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd en aanvaard en nadat Vaktec van de opdrachtgever een getekend exemplaar van haar opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen.
 5. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Daar waar de opdrachtbevestiging geen specifieke zaken regelt, welke evenmin in deze algemene voorwaarden een regeling vinden, dan prevaleert het goed gebruik boven de voorwaarden van de wederpartij.
 6. Mondelinge toezeggingen of afspraken verbinden Vaktec slechts nadat zij de mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
 7. Wijzigingen en aanvullingen in de opdracht of overeenkomst evenals afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn pas van kracht indien zij, schriftelijk en door beide partijen ondertekend, tussen Vaktec en opdrachtgever zijn overeengekomen.
 8. Vaktec is gerechtigd ten behoeve van nakoming van haar verplichtingen uit een binnen de werkingssfeer van deze algemene voorwaarden vallende overeenkomst, gebruik te maken van diensten van derde. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 9. In geval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard, c.q. bevestigd en Vaktec toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur en/of ondertekende urenverantwoording als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 10. Vaktec behoudt zich het recht voor om opdrachten, c.q. orders waaraan geen specifieke schriftelijke en door beide partijen ondertekende verbintenis aan ten grondslag ligt, zonder opgaaf van reden te weigeren.
 11. Aanbiedingen en offertes van Vaktec zijn gebaseerd op de door de wederpartij verstrekte gegevens. Mocht Vaktec voor het uitbrengen van offertes, aanbiedingen of adviezen kosten moeten maken, van welke aard dan ook, dan is zij gerechtigd deze bij de wederpartij in rekening te brengen, ook indien hier geen opdracht uit voortvloeit.
 12. Door het plaatsen van een opdracht en/of het laten verrichten van werkzaamheden door / namens Vaktec, aanvaardt de opdrachtgever de algemene voorwaarden en de toepasselijkheid hiervan en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken, zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Vaktec nodig is.

Artikel 4 – Duur, beëindiging en wijze van facturatie

 1. Een overeenkomst wordt voor bepaalde tijd, dan wel onbepaalde tijd aangegaan.
 2. In geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, kan deze worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden (schriftelijke, aangetekende opzegging vereist).
 3. De tarieven worden per overeenkomst door partijen vastgesteld.
 4. Betaling van de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden geschiedt op basis van wekelijkse facturering of, indien van een kortere periode sprake is, na afloop van het project waarin de werkzaamheden door de arbeidskracht zijn verricht.
 5. Facturering vindt uitsluitend plaats op basis van de door de opdrachtgever voor akkoord getekende urenverantwoordingsformulieren, waarvan de inhoud de opdrachtgever verbindt. In het kader hiervan is de opdrachtgever gehouden er op toe te zien of te doen toezien, dat het op de urenverantwoordingsformulieren vermelde aantal gewerkte uren correct is ingevuld.
 6. In geval van verschil tussen het bij Vaktec ingeleverd urenverantwoordingsformulier en het door de opdrachtgever behouden afschrift, geldt het bij Vaktec ingeleverde urenverantwoordingsformulier voor de afrekening, welke in de facturen zal worden opgenomen, als volledig bewijs. Behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever dat het genoemde verschil niet aan hem is toe te rekenen.
 7. Als de arbeidskracht de gegevens van de tijdverantwoording betwist, kan Vaktec het aantal gewerkte uren en overige kosten factureren volgens de opgave van de arbeidskracht, tenzij de arbeidskracht aantoont dat de tijdverantwoording correct is.
 8. Als de opdrachtgever niet aan het gestelde in lid 2 van dit artikel voldoet, kan Vaktec besluiten om de opdrachtgever te factureren op basis van de bij haar bekende feiten en omstandigheden. Vaktec gaat hiertoe niet over zolang er geen redelijk overleg daaromtrent met de opdrachtgever heeft plaatsgevonden.

Artikel 5 – Betalingsvoorwaarden

 1. Alle betalingen aan Vaktec dienen te geschieden binnen een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum op het door Vaktec aangegeven rekeningnummer. Wederpartij is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of in gebrekestelling. Afwijkende betalingsvoorwaarden zijn pas dan van toepassing indien deze schriftelijk en door Vaktec ondertekend zijn overeengekomen.
 2. Uitsluitend rechtstreekse betalingen aan Vaktec werken voor de opdrachtgever bevrijdend.
 3. Rechtstreekse betaling, dan wel verstrekking van voorschotten door de opdrachtgever aan de arbeidskracht zijn niet toegestaan, ongeacht de reden waarom of de wijze waarop zulks geschiedt. Dergelijke betalingen en verstrekkingen regarderen Vaktec niet en leveren geen grond op voor enige schuldaflossing of verrekening.
 4. Vaktec is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins zekerheid ten aanzien van betaling te verkrijgen, bijvoorbeeld een bankgarantie. Mocht er, om wat voor reden dan ook, geen kredietverzekering worden verstrekt dan wel twijfel zijn aangaande de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, behoudt Vaktec zich het recht om nadere zekerheid van de opdrachtgever te verlangen dan wel andere betalingsafspraken te maken, bij gebreke waarvan Vaktec de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever mag opschorten.
 5. Opdrachtgever is verplicht om alle facturen te voldoen, zonder een beroep te doen op een schuldvergelijking of opschorting, korting en/of compensatie. Een beroep op schuldvergelijking of opschorting, korting en/of compensatie is uitdrukkelijk niet toegestaan. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn voldaan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is. In een dergelijk geval is opdrachtgever een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag (inclusief B.T.W.), vanaf de datum waarop betaald had moeten zijn, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. Het afschrift van de door Vaktec verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag waarop de renterekening begint.
 6. Wanneer de opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle door Vaktec gemaakte kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder die voor juridische bijstand tot het effectueren en bewaken van haar rechten ingevolge een met de opdrachtgever aangegane overeenkomst, komen ten laste van de opdrachtgever.
 7. In geval van buitengerechtelijke invordering of poging daartoe van het openstaande factuurbedrag, is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en rente, de incassokosten verschuldigd, welke worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is (Wet Incasso Kosten).
 8. Bezwaren van opdrachtgever inzake een factuur dienen binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan Vaktec kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van genoemde termijn heeft de opdrachtgever zijn (eventuele) rechten terzake verwerkt en zal het in rekening gebrachte bindend zijn, behoudens terzake van evidente schrijf-, type- of rekenfouten. Eventuele reclames schorten de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever niet op. De uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen zijn nimmer vatbaar voor compensatie.

Artikel 6 – Ontbinding

 1. Als een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, Is de andere partij -naast hetgeen in de overeenkomst is bepaald- gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren.
 2. Voorts is de ene partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden als:
 3. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
 4. de andere partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
 5. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
  d. de andere partij zijn huidige onderneming staakt;
  e. buiten toedoen van de ene partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen;
 6. het overlijden van de opdrachtgever.
 7. Als de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Vaktec nog niet is uitgevoerd.
 8. Bedragen die Vaktec vóór de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 9. Als de opdrachtgever, na ter zake in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Vaktec gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn, dan wel zal de opdrachtgever Vaktec financiële zekerheid verschaffen door middel van een voorschot of (bank) garantie. De omvang van het voorschot of de (bank)garantie staat in verhouding tot de verplichtingen van de opdrachtgever volgens de overeenkomst. Voorgaande geldt ook in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.
 10. Als, naar het oordeel van Vaktec, er gerede twijfels bestaan omtrent de financiële positie van de opdrachtgever, zal de opdrachtgever Vaktec op diens verzoek de financiële zekerheid verschaffen als in lid 5 van dit artikel genoemd.

Artikel 7 – Garantie veiligheid en vrijwaring

 1. De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever. De opdrachtgever verstrekt Vaktec op grond van artikel 5 lid 5 Arbeidsomstandighedenwet tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s op de werkplek van de arbeidskracht en van de risico beperkende maatregelen. De opdrachtgever is jegens de arbeidskracht en Vaktec verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 2. De opdrachtgever zal, zoals bedoelt in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (in het bijzonder art. 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek) de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeidskracht werkzaamheden laat verrichten zodanig inrichten en onderhouden en voor het verrichten van de werkzaamheden van de arbeidskracht zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de arbeidskracht bij het verrichten van zijn werkzaamheden in de ruimste zin des woord schade lijdt. De Opdrachtgever vrijwaart Vaktec tegen op deze bepalingen gebaseerde vorderingen of aanspraken van de arbeidskracht op Vaktec.
 3. Indien de arbeidskracht schade lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever of een derde, of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever Vaktec hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, een schriftelijke rapportage van het voorval opstellen en aan Vaktec verstrekken. Indien wettelijk vereist zal de opdrachtgever bovendien de bevoegde instanties onverwijld van het voorval op de hoogte stellen. In de voornoemde rapportage wordt de toedracht van het voorval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre de schade het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van de schade.
 4. De opdrachtgever zal aan de arbeidskracht alle schade vergoeden die de arbeidskracht lijdt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor of deelname aan activiteiten van de opdrachtgever of een derde zoals vermeld in lid 3 van dit artikel, indien en voor zover opdrachtgever en/of Vaktec daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658, artikel 7:611 en/of artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Indien de arbeidskracht overlijdt, zal de opdrachtgever met inachtneming van het bepaalde in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek de schade vergoeden aan de in dat artikel bedoelde personen.
 6. De opdrachtgever vrijwaart Vaktec tegen elke aanspraak van de arbeidskracht of de in lid 4 van dit artikel bedoelde personen jegens Vaktec als werkgever van de arbeidskracht ter zake van dit in dit artikel bedoelde schade en vergoedt alle daarmee samenhangende en in redelijkheid door Vaktec gemaakte kosten.
 7. De opdrachtgever vrijwaart Vaktec voor elke aansprakelijkheid (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) als werkgever van de arbeidskracht rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiende uit schaden en verliezen die de arbeidskracht toebrengt aan de opdrachtgever of aan derden of uit verbintenissen die arbeidskracht zijn aangegaan met of voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derden.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Vaktec is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei schade van welke aard dan ook, die opdrachtgever in het kader van een tussen partijen gesloten overeenkomst lijdt en welke schade (mogelijk) zou kunnen zijn veroorzaakt door een handelen, c.q. nalaten van Vaktec en/of haar arbeidskracht.
 2. Behoudens bepalingen van dwingend recht, alsmede met inachtneming van de algemene normen van redelijkheid en billijkheid, is Vaktec niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, ontstaan aan de arbeidskracht of aan zaken dan wel personen bij of van de opdrachtgever of een derde, welke schade is ontstaan als een gevolg van:
  de terbeschikkingstelling van de arbeidskracht door Vaktec aan de opdrachtgever, ook wanneer mocht blijken dat die arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de door de opdrachtgever aan hem gestelde vereisten en/of de arbeidskracht het beoogde doel door de opdrachtgever niet verwezenlijkt;
 3. eenzijdige opzegging van de (uitzend)overeenkomst door de arbeidskracht;
  c. toedoen of nalaten van de arbeidskracht, de opdrachtgever zelf of een derde, waaronder begrepen het aangaan van verbintenissen door de arbeidskracht;
  d. verbintenissen die arbeidskracht zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of derden, al dan niet met toestemming van de opdrachtgever of die derde; e. schaden en verliezen die arbeidskracht toebrengen aan de opdrachtgever of aan derden.
 4. De in leden 1 en 2 van dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid kom te vervallen, als er sprake is van aantoonbare opzet, grove schuld, of nalatigheid van Vaktec en/of haar arbeidskracht.
 5. Behoudens voor zover toe te rekenen aan de opdrachtgever, diens arbeidskracht of derden, zal eventuele schade aan het aangenomen werk als gevolg van toerekenbare fouten door de arbeidskracht van Vaktec beperkt zijn tot het bedrag, zoals dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Vaktec zal worden uitgekeerd, dan wel ter hoogte van eenmaal het factuurbedrag over de betreffende periode.
 6. Onverminderd het vermelde in lid 2 en 4 van dit artikel is kan Vaktec door de opdrachtgever op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade en/of indirecte schade, alsmede enigerlei vorm van schade veroorzaakt door opdrachtnemer(s) van Vaktec aan opdrachtgever, diens arbeidskracht of derden.
 7. De Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring en ter dekking van de ten grondslag liggende aansprakelijkheden zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel.
 8. Vaktec heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de opdrachtgever ongedaan te maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Vaktec maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.

 

Artikel 9 – Indienstneming arbeidskracht door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is met inachtneming van het bepaalde in dit artikel gerechtigd een arbeidsverhouding aan te gaan met een arbeidskracht.
 2. De opdrachtgever die voornemens is een arbeidsverhouding met de arbeidskracht aan te gaan, brengt Vaktec hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte alvorens hij aan dit voornemen uitvoering geeft. De opdrachtgever is bekend met de wet- en regelgeving op het gebied van opvolgend werkgeverschap en aanvaardt alle daaruit voortvloeiende verplichtingen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de beoordeling van het arbeidsverleden van de arbeidskracht. Vaktec kan, voor zover krachtens de actuele wet- en regelgeving dit toelaten, op verzoek van de opdrachtgever informatie over dit arbeidsverleden verschaffen, maar kan niet instaan voor de juistheid en volledigheid hiervan, mede omdat zij hiervoor afhankelijk is van de arbeidskracht. De opdrachtgever zal geen arbeidsverhouding aangaan met een arbeidskracht wiens terbeschikkingstelling nog niet rechtsgeldig is geëindigd.
  3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om een arbeidsverhouding aan te gaan met een arbeidskracht vóór dat die arbeidskracht op basis van een opdracht voor bepaalde of onbepaalde tijd één (1) jaar heeft gewerkt.
 3. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een arbeidskracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor onbepaalde tijd, vóór dat die arbeidskracht – op basis van die opdracht – 2.080 uur heeft gewerkt, is de opdrachtgever aan Vaktec een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief over 2.080 uur minus de – op basis van de opdracht – reeds door die arbeidskracht gewerkte uren. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 4. Indien de opdrachtgever een arbeidsverhouding aangaat met een arbeidskracht, die aan hem ter beschikking wordt gesteld op basis van een opdracht voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het laatst geldende tarief (berekend over de overeengekomen of gebruikelijke uren en meer-/overuren) over de resterende duur van de opdracht of – ingeval van een opdracht die tussentijds opzegbaar is – over de niet in acht genomen opzegtermijn, met dien verstande dat de opdrachtgever altijd ten minste de in lid 4 genoemde vergoeding is verschuldigd. De vergoeding wordt vermeerderd met BTW.
 5. Indien de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel een arbeidsverhouding aangaat met een arbeidskracht eindigt de opdracht tussen de opdrachtgever en Vaktec met ingang van de dag waarop die arbeidsverhouding aanvangt.
  7. Indien de opdrachtgever met de arbeidskracht niet aansluitend, maar binnen zes maanden na het einde van diens terbeschikkingstelling, een arbeidsverhouding aangaat, is hij eveneens de in lid 4 bedoelde vergoeding verschuldigd. Dit geldt zowel in het geval dat de opdrachtgever de arbeidskracht hiertoe -rechtstreeks of via derden – heeft benaderd als wanneer de arbeidskracht – rechtstreeks of via derden – bij de opdrachtgever heeft gesolliciteerd.

Artikel 10 – Overmacht

 1. In geval van overmacht van Vaktec zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmacht toestand voortduurt. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Vaktec onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen.
 2. Zodra zich bij Vaktec een overmacht toestand voordoet als in lid 1 van dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen aan de opdrachtgever.
 3. Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, embargo, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
 4. Zolang de overmacht toestand voortduurt zullen de verplichtingen van Vaktec zijn opgeschort. Deze opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmacht toestand zijn ontstaan.
 5. Als de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat de overmacht toestand langer dan drie maanden zal duren, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem aan Vaktec verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmacht toestand, aan de Vaktec te betalen.
 6. Vaktec is tijdens de overmacht toestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de opdrachtgever, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in lid 5 van dit artikel bedoeld.

Artikel 11 – Geheimhouding

1.Vaktec en de opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten, arbeidskracht, werknemers, klanten en overige relaties, die aan hen bekend is geworden in verband met een aanbieding, opdracht of overige overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en dan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.

2.Vaktec legt haar arbeidskracht een algemene geheimhoudings-verplichting op. Daarnaast kan op verzoek van de opdrachtgever een meer specifieke geheimhoudingsverplichting worden afgesproken. De inhoud hiervan wordt in overleg tussen Vaktec en de opdrachtgever afgestemd. Het staat de opdrachtgever ook vrij om de arbeidskracht rechtstreeks te verplichten tot geheimhouding. De opdrachtgever informeert Vaktec over zijn voornemen daartoe en verstrekt een afschrift van de ter zake opgemaakte verklaring/overeenkomst aan Vaktec.

3.Vaktec kan niet instaan voor de naleving van enige geheimhoudingsverplichting door de arbeidskracht en is niet aansprakelijk voor een boete, dwangsom of eventuele schade van de opdrachtgever als gevolg van schending van een geheimhoudingsplicht door de arbeidskracht. De opdrachtgever zal Vaktec vrijwaren tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig naleven van enige geheimhoudingsverplichting door de arbeidskracht.

Artikel 12 – Privacy

 1. Vaktec voldoet aan de verplichtingen die uit hoofde van de wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens op haar rusten. Vaktec zal zorgdragen voor  technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking
 2. De opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, daaronder begrepen de voorschriften die bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving  zijn gegeven, stipt in acht worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en alle vereiste toestemmingen tot verwerking van persoonsgegevens zijn verkregen. Opdrachtgever zal Vaktec alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Vaktec voor alle aanspraken van derden die jegens Vaktec mochten worden ingesteld wegens een niet aan Vaktec toe te rekenen schending van bij of krachtens de actuele wet- en regelgeving waaronder begrepen maar niet uitsluitend de geldende privacywetgeving.
 4. De opdrachtgever vrijwaart Vaktec voor alle aanspraken van derden, waaronder overheidsinstellingen, die jegens Vaktec mochten worden ingesteld wegens schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.

Artikel 13 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de dienstverlening van Vaktec dienen binnen twee weken na bekendmaking daarvan, via een e-mail aan [email protected] te worden bekendgemaakt. Vaktec probeert een klacht binnen twee weken te behandelen.

Artikel 14 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op deze algemene voorwaarden, opdrachten en/of overige overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van regels van internationaal privaatrecht aangaande het toepasselijke recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement, waarin het hoofdkantoor van Vaktec is gevestigd, zulks voor zover de wet dit toelaat.
 3. Als deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands worden verstrekt, is in geval van geschil over inhoud of strekking de Nederlandse tekst bindend.

Artikel 15 –Overige bepalingen

 1. Als enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 2. In geval van bijzondere – voorziene of onvoorziene – omstandigheden, zoals ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de CAO, is Vaktec gerechtigd de opdracht of overige overeenkomst per direct aan te passen of te beëindigen, indien gezien die bijzondere omstandigheden redelijkerwijs niet van Vaktec gevergd kan worden de opdracht of overige overeenkomst onder dezelfde voorwaarden te laten voortduren.

Versie december 2018